Przejdź do treści

Statut Związku Aptek Franczyzowych

STATUT ZWIĄZKU APTEK FRANCZYZOWYCH

Tekst jednolity

uchwalony przez Związek Aptek Franczyzowych w dniu 15 lipca 2020 r.

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Nazwa związku pracodawców to: „Związek Aptek Franczyzowych”, w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu jest zwany „Związkiem”. 

§ 2.

 1. Związek działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Związku jest Iława.
 3. Związek prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Związek może prowadzić działalność również poza jej granicami.
 4. Związek może współpracować z innymi podmiotami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, które podzielają cele i wartości Związku.
 5. Związek może dołączyć do federacji, konfederacji oraz innych organizacji pracodawców (w tym międzynarodowych), a także je współtworzyć.
 6. Związek może posługiwać się skrótem ZAF.
 7. Nazwą Związku w języku angielskim jest: „Franchise Pharmacies Association”

§ 3.

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Związek może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.

 1. Podstawowymi celami i zadaniami Związku są:
  1. Reprezentowanie interesów i ochrona praw członków Związku, w tym jako pracodawców, w szczególności w relacji z sądami, organami władzy publicznej, samorządem zawodowym oraz innymi organizacjami, instytucjami i organami,
  2. Działania na rzecz ochrony i wspierania praw farmaceutów, przedsiębiorców i wszystkich osób zatrudnionych w podmiotach działających na rynku aptecznym,
  3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zapewnienia pacjentom dostępności do leków, w tym działania służące zapobieganiu nielegalnemu wywozowi leków,
  4. Działania edukacyjne i wspieranie rozwoju zawodowego farmaceutów oraz techników farmaceutycznych,
  5. Działania edukacyjne kierowane wobec pacjentów,
  6. Wspieranie przedsiębiorczości, w tym rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na rynku aptecznym,
  7. Popieranie działań na rzecz transparentności rynku aptecznego,
  8. Aktywny udział w procesie tworzenia nowych regulacji dotyczących rynku aptecznego i monitoring stosowania prawa,
  9. Tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi apteki oraz wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku aptecznego,
  10. Dążenie do zapewnienia członkom Związku stabilnych warunków prowadzenia działalności i rozwoju (w tym dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego oraz stabilnego otoczenia regulacyjnego),
  11. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań dotyczących funkcjonowania rynku farmaceutycznego.
 2. Cele i zadania Związku realizowane są w szczególności przez:
  1. Reprezentację interesów członków Związku w relacji z organami władzy publicznej, samorządem zawodowym (w tym Naczelną Izbą Aptekarską) oraz innymi organizacjami, instytucjami i organami,
  2. Przystępowanie do postępowań administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących rynku aptecznego – w szczególności w sprawach dotyczących farmaceutów i przedsiębiorców prowadzących apteki,
  3. Występowanie z wnioskami o dostęp do informacji publicznej w sprawach dotyczących rynku farmaceutycznego,
  4. Kształtowanie otoczenia prawnego, społecznego oraz biznesowego wszelkimi dozwolonymi przez prawo sposobami, w szczególności udział w debacie publicznej (w tym w konsultacjach publicznych) oraz pracach legislacyjnych, dotyczących aktów prawnych, mających wpływ na rynek apteczny (w tym opiniowanie projektów aktów prawnych oraz aktów prawnych),
  5. Prowadzenie i wspieranie szkoleń adresowanych do farmaceutów, lekarzy i pacjentów,
  6. Świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców prowadzących apteki oraz farmaceutów,
  7. Prowadzenie i publikacja badań, analiz oraz innych wydawnictw dotyczących rynku aptecznego,
  8. Współpracę z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz przedsiębiorców działających na rynku aptecznym,
  9. Współpracę z wszelkimi podmiotami publicznymi i prywatnymi, które biorą udział w tworzeniu i ocenie systemu ochrony zdrowia.

§ 5.

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w §16 niniejszego Statutu.
 2. Dochód pochodzący z działalności gospodarczej może być przeznaczony jedynie na realizację zadań statutowych Związku. Nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 6.

 1. Członkami Związku mogą być pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w §2 ust. 1 Statutu, działający na rynku aptecznym.
 2. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§ 7.

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być podmiot, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Statutu, spełniający łącznie następujące kryteria:
 2. prowadzi co najmniej jedną aptekę ogólnodostępną na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 Ustawy Prawo farmaceutyczne, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. jest spółką jawną lub spółką partnerską, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 4. otrzymał rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związku albo jednego członka Zarządu Związku
 5. jest franczyzobiorcą.
 6. Członkiem wspierającym Związku może być podmiot, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Statutu, który zadeklaruje wsparcie Związku w realizacji jego celów oraz zadań i spełniający łącznie następujące kryteria:
 7. prowadzi co najmniej jedną aptekę ogólnodostępną na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 Ustawy Prawo farmaceutyczne, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 8. otrzymał rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związku albo jednego członka Zarządu Związku.
 9. Członkostwo w Związku jest dobrowolne.
 10. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku, w oparciu o pisemny wniosek (deklarację) podmiotu ubiegającego się o członkostwo. Zarząd może zwrócić się do podmiotu ubiegającego się o członkostwo o udzielenie wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do jej podjęcia.
 11. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków ubiegającemu się o członkostwo przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się w terminie 45 dni od dnia doręczenia odmowy. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się po złożeniu odwołania. 
 12. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące członkami Związku wykonują prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Związku przez swoich przedstawicieli, umocowanych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 13. Przepisy §7 ust. 1 lit. c) i ust. 4 nie mają zastosowania do członków założycieli Związku, wymienionych w uchwale o powołaniu Związku, których przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku następuje poprzez pisemną deklarację przystąpienia do Związku złożoną podczas zgromadzenia założycielskiego. 

§ 8.

 1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
  1. wskazywania kandydatów w wyborach do organów Związku, w tym do Zarządu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
  2. udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania głosu w ramach Walnego Zgromadzenia,
  3. głosowania w każdej sprawie podniesionej na Walnym Zgromadzeniu,
  4. udziału w bieżących pracach i wszelkich działaniach Związku, które mają na celu realizację jego celów i zadań statutowych,
  5. zgłaszania wniosków związanych z rozwojem Związku (planami i kierunkami działań).
 2. Członkowie zwyczajni Związku mają obowiązek:
  1. przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Związku, a także innych dokumentów i regulacji przyjętych przez organy Związku na mocy niniejszego Statutu,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. aktywnego udziału w pracach Związku, w szczególności w ramach organów Związku, których są członkami,
  4. zachować poufność w zakresie wewnętrznych spraw Związku,
  5. powstrzymywania się od działań sprzecznych z celami i zadaniami Związku lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Członkowie wspierający mają prawo do:
  1. udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania głosu w ramach Walnego Zgromadzenia,
  2. udziału w bieżących pracach i wszelkich działaniach Związku, które mają na celu realizację jego celów i zadań statutowych,
  3. zgłaszania wniosków związanych z rozwojem Związku (planami i kierunkami działań).
 4. Członkowie wspierający Związku mają obowiązek:
  1. przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Związku, a także innych dokumentów i regulacji przyjętych przez organy Związku na mocy niniejszego Statutu,
  2. wspierania Związku w sposób określony w deklaracji członkowskiej,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich,
  4. zachować poufność w zakresie wewnętrznych spraw Związku,
  5. powstrzymywania się od działań sprzecznych z celami i zadaniami Związku lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9.

 1. Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach członka Związku wskutek nieuiszczenia składki członkowskiej przez członka Związku po upływie 3 miesięcy od dnia wymagalności wymaganego do jej wpłaty, po uprzednim wezwaniu do zapłaty przesłanym przez Zarząd do członka Związku.
 2. Członkostwo w Związku wygasa wskutek:
  1. wystąpienia członka ze Związku na podstawie pisemnego oświadczenia dostarczonego do Zarządu, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  2. niespełniania przez członka zwyczajnego kryteriów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego Statutu bądź niespełniania przez członka wspierającego kryteriów, o których mowa w §7 ust. 2 niniejszego Statutu,
  3. likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej będącej członkiem Związku,
  4. podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu członkostwa w Związku, jeżeli:
   1. członek Związku dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub innych wiążących członków regulacji, albo
   2. postępowanie członka Związku nie daje się pogodzić z celami lub zadaniami Związku, albo
   3. członek Związku nie opłacił składki członkowskiej, pomimo zawieszenia go w prawach członka Związku na zasadach określonych w ust. 1 powyżej. Możliwość podjęcia decyzji przez Zarząd o pozbawieniu członkostwa w Związku następuje po uprzednim dodatkowym wezwaniu do zapłaty przesłanym przez Zarząd do członka Związku. 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§ 10.

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Sąd Koleżeński.
 2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ich ogólnej liczby, chyba że niniejszy Statut lub regulaminy organów Związku stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezesa Zarządu albo Przewodniczącego Sądu.

§ 11.

 1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu mogą wszyscy członkowie Związku.
 2. Walne Zgromadzenie może odbyć się w miejscowości, w której znajduje się siedziba Związku bądź w innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Datę, godzinę, sposób przeprowadzenia, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia określa Zarząd. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Związku mogą brać udział przy użyciu środków komunikowania się na odległość, jeśli zezwoli na to Zarząd.
 4. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż raz do roku. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu przekazuje się członkom listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli członek wyraził na to zgodę i przekazał Zarządowi adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 6. Walne Zgromadzenie może być także zwołane na wniosek Sądu Koleżeńskiego lub na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Związku. Wniosek Sądu Koleżeńskiego lub co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Związku musi zawierać proponowaną datę, godzinę, sposób przeprowadzenia, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, przy czym nie jest on związany zaproponowaną we wniosku datą, godziną, sposobem przeprowadzenia, miejscem i porządkiem Walnego Zgromadzenia.
 7. Zawiadomienie o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Zarząd przesyła członkom co najmniej 14 dni przed dniem planowanego Walnego Zgromadzenia.
 8. W pozostałym zakresie do tak zwołanego Walnego Zgromadzania stosuje się wszelkie pozostałe przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia.
 9. W zawiadomieniu o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa datę, godzinę, sposób przeprowadzenia, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
 10. Kompetencja Walnego Zgromadzenia obejmuje:
  1. uchwalanie zmian Statutu,
  2. uchwalanie regulaminów działania organów Związku,
  3. powoływanie i odwoływanie członków organów Związku, przy czym pierwsze składy organów Związku wybierane są podczas zgromadzenia założycielskiego,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
  5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  7. podejmowanie uchwał o przyznaniu członkom organów Związku wynagrodzenia za pełnienie funkcji,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków Związku.
 11. Szczegółowe zasady przebiegu Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
 12. Walne Zgromadzenie może powoływać Grupy Robocze, na wniosek Zarządu, Sądu Koleżeńskiego  bądź co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Związku. Szczegółowe zasady funkcjonowania grup roboczych może określać regulamin Grup Roboczych, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
 13. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.

§ 12.

 1. Zarząd wybierany jest na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, przy czym pierwszy skład Zarządu wybierany jest podczas zgromadzenia założycielskiego, do którego w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia. W uchwale powołującej Zarząd wskazuje się liczebność Zarządu na daną kadencję.
 2. W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech osób.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.
 4. Funkcję zarówno członka Zarządu, jak i Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. W skład Zarządu nie może wejść osoba będąca członkiem Sądu Koleżeńskiego.
 6. Prawo reprezentowania Związku, w szczególności w sprawach majątkowych, przysługuje Prezesowi Zarządu lub dwóm członkom Zarządu łącznie.
 7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można postanowić o przyznaniu członkom Zarządu ww. wynagrodzenia.
 8. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek:
  1. Upływu kadencji,
  2. Pisemnej rezygnacji,
  3. Odwołania przez Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. 
 9. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nienależące do kompetencji innych organów Związku, w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Związku i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. opracowywanie planów i kierunków aktywności oraz koordynowanie bieżących działań Związku,
  3. zarządzanie majątkiem Związku,
  4. zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku,
  5. podejmowanie uchwał o nadaniu lub utracie członkostwa w Związku,
  6. podejmowanie uchwał odmawiających przyjęcia w poczet członków Związku,
  7. przydzielaniu wewnętrznych funkcji dla członków Związku.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Odbywają się one w zależności od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 11. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy pomocy środków komunikacji na odległość.
 12. Szczegółowe zasady prowadzenia prac Zarządu mogą być uregulowane w Regulaminie Zarządu.

§ 13.

 1. Sąd Koleżeński jest organem kontroli wewnętrznej Związku. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję, przy czym pierwszy skład Sądu Koleżeńskiego wybierany jest podczas zgromadzenia założycielskiego, do którego w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia. W uchwale powołującej Sąd Koleżeński wskazuje się liczebność Sądu Koleżeńskiego na daną kadencję.
 2. Liczba członków Sądu Koleżeńskiego nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 5.
 3. Powołani członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 4. W skład Sądu Koleżeńskiego nie może wejść członek Zarządu.
 5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można postanowić o przyznaniu członkom Sądu Koleżeńskiego ww. wynagrodzenia.
 6. Członkostwo w Sądzie Koleżeńskim wygasa wskutek:
  1. Upływu kadencji,
  2. Pisemnej rezygnacji,
  3. Odwołania przez Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 7. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. ocena naruszenia przez członków Związku wiążących ich obowiązków wynikających z przynależności do Związku lub z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. nakładanie kar upomnienia oraz czasowego zakazu członkostwa w organach Związku w przypadkach wykroczeń mniejszej i średniej wagi,
  3. kierowanie wniosku do Zarządu o wydanie uchwały pozbawiającej członkostwa w przypadkach istotnych wykroczeń,
  4. wydawanie orzeczeń o pozbawieniu członka Zarządu funkcji w związku z istotnym naruszeniem ich obowiązków, w szczególności w zakresie niegospodarności członka Zarządu,
  5. rozstrzyganie sporów między członkami Związku bezpośrednio związanych z ich przynależnością do Związku,
  6. kontrolowanie prac Zarządu, w szczególności nad gospodarowaniem majątku Związku,
  7. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący. Odbywają się one w zależności od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 10. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. § 10 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
 11. Szczegółowe zasady prowadzenia prac Sądu Koleżeńskiego mogą być uregulowane w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 14.

 1. Na majątek Związku składają się dochody:
  1. ze składek członkowskich, w tym dodatkowych składek członkowskich,
  2. z darowizn, zapisów i spadków,
  3. z wpływów z działalności statutowej,
  4. z majątku ruchomego Związku i nieruchomości Związku,
  5. z działalności gospodarczej,
  6. z dotacji,
  7. z ofiarności publicznej.
 2. Fundusze Związku gromadzone są na dedykowanym ku temu rachunku bankowym Związku.
 3. Związek odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Związku nie odpowiadają za zobowiązania Związku własnym majątkiem.

§ 15.

 1. Składki członkowskie opłacane są raz w roku, nie później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego za dany rok.
 2. Wysokość składki członkowskiej na dany rok (zarówno składek członków zwyczajnych Związku, jak i członków wspierających Związku) określa Walne Zgromadzenie w uchwale, nie później niż do 15 lutego roku, za który uiszczania będzie składka.
 3. Wysokość składki członkowskiej może być uzależniona od liczby aptek prowadzonych przez członka. Do dnia 10 stycznia roku, za który uiszczana będzie składka członkowie Związku składają Zarządowi pisemne oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który uiszczana będzie składka.
 4. Nowi członkowie Związku (zarówno członkowie zwyczajni, jak i członkowie wspierający) uiszczają składkę ustaloną zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenie o której mowa w ust. 2, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu członkostwa.
 5. Walne Zgromadzenie może ustanowić obowiązek uiszczenia przez członków zwyczajnych dodatkowych składek członkowskich na pokrycie kosztów związanych z realizacją wskazanego celu.
 6. Niezależnie od ust. 1-5 powyżej, wysokość składek członkowskich za rok 2020 ustalana jest uchwałą podczas zgromadzenia założycielskiego. Składka członkowska za rok 2020 wpłacana jest w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 16.

 1. Zarząd odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej Związku.
 2. Obowiązkiem Zarządu jest gospodarowanie majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych ustaw.
 3. Nadzór nad działalnością Zarządu w zakresie sprawowania pieczy i dysponowania majątkiem sprawuje Sąd Koleżeński.
 4. W odniesieniu do majątku Związku zgody Walnego Zgromadzenia wymaga każda operacja finansowa, której wartość przekracza 100 tys. złotych. Niezależnie od tego Walne Zgromadzenie może ustalić limit rocznych wydatków, w przypadku przekroczenia którego rozporządzenie majątkiem Związku lub zaciągnięcie zobowiązania, wymagać będzie zgody Walnego Zgromadzenia.
 5. O podjęciu działalności gospodarczej przez Związek decyduje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

RADA HONOROWA

§ 17.

 1. Zarząd może powołać Radę Honorową, której członkami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź instytucje wspierające cele Związku. Rada Honorowa stanowi ciało doradcze Związku.
 2. Tytuł członka Rady Honorowej nadaje i odbiera Zarząd.
 3. Członkowie Rady Honorowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, w pracach organów Związku na zaproszenie Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 18.

 1. Zmiana Statutu może nastąpić poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Do uchwały o rozwiązaniu Związku stosuje się odpowiednio § 18. Ust. 1 Statutu. W uchwale o rozwiązaniu określa się sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Związku.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Wyraź swoje poparcie!